Provozní podmínky

Provozní podmínky dárcovského portálu www.podporte.org

Tyto Podmínky užívání dárcovského portálu PODPORTE.ORG – dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administrací příspěvků mezi provozovatelem dárcovského portálu, kterým je Spolek pro dobrou věc, se sídlem Nábrežie mládeže 49, Nitra, Slovenská republika, pobočka v ČR - Bořivojova 35, Praha 3,– dále jako “Spolek pro dobrou věc” a zájemcem o získávání prostředků pro obecně prospěšné účely – dále jako „Příjemce“ a dále vztahy mezi PODPORTE.ORG a poskytovatelem příspěvku MGM Europe s.r.o. – dále jako „Poskytovatel“, jakož konečně i vztahy mezi Příjemcem a Poskytovatelem a Podpořovatelem. Poskytovatel poskytuje sprostředkování vztahú medzi obchodními partneřmi (partnerské e-shopy) a Spolkem pro dobrou věc.I. Úvodní ustanovení

Spolek pro dobrou věc je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti. Pro naplnění svého poslání spolek:

a) podporuje partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, účast občanů na veřejném dění a takové přístupy k řešení místních problémů, jež jsou založeny na zapojení celé místní komunity;

b) posiluje schopnosti organizací neziskového sektoru přispívat ke zlepšování života komunit, v nichž tyto organizace působí;

c) slouží filantropickým potřebám firemních a individuálních dárců tak, aby se tito dárci stali zodpovědnými členy komunit, v nichž působí;

V rámci naplňování shora uvedeného poslání Spolek pro dobrou věc provozuje dárcovský portál PODPORTE.ORG, jehož prostřednictvím poskytuje Podporovatelům ucelený přehled o možnostech podpory neziskového sektoru, resp. veřejně prospěšných aktivit, humanitárních, kulturních, ekologických a jiných projektů pořádaných neziskovými organizacemi a umožňuje Podporovatelům poskytovat těmto neziskovým organizacím příspěvky. Spolek Dobrá věc není podnikatelem dle §2 Obchodního zákoníku.

Příjemce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Spolkem pro dobrou věc, jakož i vztahy mezi ním a Podporovatelem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

 

II. Důvěrnost, ochrana osobních údajů

Spolek pro dobrou věc je povinna nakládat s osobními údaji Podporovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Spolek pro dobrou věc vede v dárcovském systému PODPORTE.ORG příjem podporovatele od partnerů anonymně.  V případě, že Podporovatel udělí Spolku pro dobrou věc souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem dalšího informování o dárcovském portálu, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o dárce, zavazuje se Spolek pro dobrou věc užívat těchto údajů pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, Pokud je takový souhlas Podporovatelem udělen, zahrnuje i souhlas s poskytnutím osobních údajů Podporovatele ve stejném rozsahu a za shodným účelem Příjemci označenému Podporovatelem v souvislosti s poskytnutým přípěvkem. Souhlas je poskytnut až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Spolku pro dobrou věc anebo e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V takovém případě Spolek pro dobrou věc bez prodlení vyrozumí o zrušení souhlasu i dotčeného Příjemce. Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Podporovatelem Spolku pro dobrou věc v průběhu poskytování příspěvku jsou důvěrné. Spolek pro dobrou věc se zavazuje zpracovávat osobní údaje Podporovatele pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Příjemcem. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám. Podporovatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Podporovatel má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů). Za ochranu a zpracování osobních údajů poskytnutých Příjemci odpovídá tento sám.

 

III. Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi

Poskytování příspěvků

Spolek pro dobrou věc vystupuje v rámci poskytování příspěvků prostřednictvím dárcovského portálu pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s konkrétním Příjemcem zajistí přijetí příspěvku na registrační účet veden v dárcovském systému PODPORTE.ORG a jeho převod, to vše na účet konkrétního Příjemce. E-shopy neposkytují příspěvek napřímo, nýbrž prostřednictvím reklamních sítí, které maji osobitní smlouvu s Poskytovatelem (tzv. affiliate partner). Poskytovatel pak převede příspěvek na Spolek pro dobrou věc.

Jedná se zejména o následující způsob poskytování příspěvků:

    - poskytnutí procenta z nákupu zákazníků v e-shopech
    - poskytnutí pevné částky z uskutečněné akce - napr. vyplnění formuláře

Technické podmínky a výpočet procenta z nákupu

Aby byl příspěvek řádně evidován, podporovatel:

    - musí mít povoleno používání Cookies ve svém internetovém prohlížeči
    - musí si na www.podporte.org vybrat organizaci, které má být příspěvek přirazen
    - musí kliknout na partnerský e-shop a uskutečniť nákup

U většiny e-shopů se jako základ pro vypočítání procenta z nákupu používá cena objednávky bez DPH. Do výpočtu se také nepočítá cena dopravy nebo věrnostních kreditů, pakliže jejich použití daný obchod umožňuje.

Poskytovatel převede príspěvek na registrační účet veden v dárcovském systému PODPORTE.ORG po přijetí platby od e-shopů. Spravidla po uplynutí zákonné doby na vrácení zboží, nebo podle osobitních podmínek e-shopu.

Informaci o stavu registračního účtu zasílá Spolek pro dobrou věc jednou mněsíčně do 20. dne elektronicky na registrační e-mail příjemce.

 

Nakládání s příspěvky a převod příspěvků

Spolek pro dobrou věc sdružuje příspěvky na učtu v dárcovském portálu PODPORTE.ORG. Příjemce může požádat o převod prostředků jakmile dosáhne úroveň více než 3.000.-Kč. Příjemce požádá o vyplacení príspěvků prostřednictvím darcovského systému PODPORTE.ORG. Spolek pro dobrou věc se zavazuje přijatý příspěvek převést bez zbytečného prodlení na účet Příjemce.

Spolek pro dobrou věc nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, těchto Podmínek či smluv ze strany kteréhokoliv Podporovatele či Příjemce.

 IV. Úhrada nákladů portálu

Spolek pro dobrou věc je oprávněna strhnout z příspěvku částku 10% která je určena na provoz dárcovského portálu PODPORTE.ORG a v souvislosti s přijetím, spravováním a zasláním příspěvku.

 V. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách www.podporte.org. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.05.2015. Spolek pro dobrou věc je oprávněna tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách www.podporte.org, pokud není ze strany Spolku pro dobrou věc stanoveno jinak.